FANKLIMA tepelné čerpadlá MasterTherm klimatizácia Hitachi


Prejdi na obsah

OBCHODNÉ PODMIENKY

SPOLOČNOSŤ

" Dodacie podmienky
" Balenie a obaly
" Dodacie lehoty
" Technické podklady
" Vlastnícke práva na tovar
" Platobné podmienky
" Obchodné zľavy z ceny
" Rozsah záruk
" Podmienky štandardnej záruky
" Podmienky rozšírenej záruky
" Uplatnenie reklamácie
" Všeobecné dojednania
" Záverečné ustanovenie
1. Dodacie podmienky Predávajúci dodá kupujúcemu tovar kedykoľvek v termíne určenom v kúpnej zmluve. Miestom dodania je sídlo predávajúceho a dodanie sa uskutoční, keď je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v tomto mieste, alebo odovzdaním prvému dopravcovi ku preprave pre kupujúceho. Pokiaľ zmluvné strany dohodli, že dodaný tovar bude kupujúcemu odovzdaný na inom mieste než je sídlo predávajúceho, zaistí predávajúci jeho prepravu podľa vlastného uváženia, spravidla expresnou prepravnou službou s lehotou doručenia do 24 resp.48 hodín. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v tomto prípade na kupujúceho odovzdaním tovaru na dohodnutom mieste. Predávajúci avizuje e-mailom prípadne telefonicky odoslanie tovaru na miesto doručenia s uvedením predpokladaného dátumu odoslania, dátumu doručenia a doručovacej adresy. Kupujúci vykoná kontrolu avíza a v prípade nejasností, resp. chyby dohodne s predávajúcim ďalší postup. Po odoslaní tovaru zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom na vedomie potvrdenú kópiu dodacieho listu. Kupujúci zaistí prevzatie zásielky na mieste odovzdania podľa dodacieho listu v deň odovzdania, tj. zaistí, aby do 17 hod. príslušného dňa, resp. do hodiny určenej v avíze bol na mieste odovzdania k dispozícii potrebný personál s technickým vybavením potrebným k vyloženiu tovaru. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, je predávajúci oprávnený vyúčtovať mu všetky oprávnené náklady súvisiace s opakovaným doručením zásielky. Pri preberaní zásielky skontroluje kupujúci za prítomnosti prepravcu kompletnosť zásielky podľa dodacieho listu a stav zásielky, tj.nepoškodenie obalov. Pokiaľ zistí akúkoľvek závadu , vykoná za prítomnosti prepravcu reklamačný zápis na dodací list. Následne kupujúci bezodkladne informuje predávajúceho a dohodne s ním ďalší postup. Vykonanie príslušného zápisu na dodací list a jeho potvrdenie prepravcom je podmienkou uplatnenia reklamácie dodávky z hľadiska počtu dodaných balení, alebo poškodenia pri preprave.
2. Balenie a obaly Tovar bude zabalený štandardne na nevratných atypických paletách ,prípadne v zapáskovaných kartónoch od výrobcu.
3. Dodacie lehoty Dodacia lehota uvedená v kúpnej zmluve sa počíta odo dňa vzniku kúpnej zmluvy a uhradenia preddavku na dodávku tovaru. Pri platobnej podmienke A) je tovar expedovaný až po zaplatení zálohy v plnej výške, tj. po pripísání čiastky na účet predávajúceho, alebo po doručení výpisu z bankového účtu kupujúceho, prípadne potvrdenia banky, dokladajúcom o riadnom zaplatení preddavku. Podmienkou dodržania dojednaného dodacieho termínu tovaru je zaplatenie najneskôr 2 pracovné dni pred uplynutím splatnosti predfaktúry. Ak bude platba realizovaná neskôr, predlžuje sa dodací termín o počet pracovných dní, o ktoré bola platba oneskorená. V prípade, ak kupujúci nezaplatí preddavok ani do konca splatnosti predfaktúry, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. Ak znemožní kupujúci predávajúcemu v rozpore s podmienkami tejto zmluvy splniť dojednanú dodávku tovaru napr. nezaplatením preddavku, bude sa účtovať storno manipulačný poplatok vo výške 0,2% a však minimálne 50 EUR.
4. Technické podklady Súčasťou dodávky je certifikát výrobcu / prehlásenie o zhode/, manuál na ovládanie zariadenia.
5. Vlastnícke práva na tovar Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až úplným zaplatením dojednanej ceny. V prípade, ak kupujúci má voči predávajúcemu finančné záväzky z predchádzajúcej kúpnej zmluvy, je podmienkou prechodu vlastníckých práv na tovar až riadné vyrovnanie všetkých predchádzajúcich záväzkov.
6. Platobné podmienky Platobné podmienky pre každú zákazku sú dojednané a uvedené na predfaktúre, faktúre, alebo sú predmetom zmluvy o dielo. Podkladom pre úhradu kúpnej ceny je predfaktura, faktúra - daňový doklad, Predávajúci fakturuje dohodnutú kúpnu cenu, resp. jej časť pri každej dielčej dodávke, pričom dátumom zdaniteľného plnenia je dátum dodania. Predajca poskytuje podľa svojho uváženia, dodržiavania lehôt splatnosti, resp. podľa dvojstrannej rámcovej obchodnej zmluvy nasledujúce platobné podmienky:
A/ Platba preddavkovou faktúrou vo výške kúpnej ceny
B/ Platba preddavkovou faktúrou vo výške 50%-60% z ceny dodávky a zostatok
+DPH pred odobratím zo skladu.

7. Obchodné zľavy z ceny Obchodná zľava sa priznáva dealerovi na základe oprávnenia podnikať v odbore klimatizácia, VZT a tepelné čerpadlá. Dojednáva sa individuálne na rok vopred.
8. Rozsah záruk Záruka sa vzťahuje na všetky výrobky a zariadenia u ktorých sa prejavili vady na materiále, funkčné vady, alebo vady vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym projektom, nesprávnou montážou, manipuláciou, zapojením alebo obsluhou, nevhodným skladovaním, alebo prepravou (zaisťovanou kupujúcim), nevhodným elektrickým istením, alebo predpísaným napätím, neodborným alebo neprimeraným zásahom, úpravou alebo demontážou, nevhodným použitím či extrémnymi prevádzkovými podmienkami, živelnou katastrofou, násilným poškodením, zanedbaním údržby. Záruka sa nevzťahuje ani na vady vzniknuté v dôsledku zásahu do výrobku neoprávnenou osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne výrobcom poverená. Zásahom do výrobku sa pritom rozumie akýkoľvek úkon ,alebo manipulácia s výrobkom, ktorý nie je v platnej dokumentácii výrobcom výslovne predpísaný ako súčasť servisnej či montážnej činnosti. Dodávateľ neprijíma žiadne ďalšie záväzky ani akékoľvek ďalšie požiadavky na náhradu škody v súvislosti so závadou zariadenia. Výber výrobku pre určitý účel vykoná a zodpovednosť za zvolený výber a použitie nesie v plnej miere kupujúci. Dodávateľ - FANKLIMA, s.r.o. poskytuje následujúce záruky odo dňa dodania tovaru:
A/ Štandardná záruka: 24 mesiacov
B/ Predĺžená záruka: 84 mesiacov
9. Podmienky štandardnej záruky Každá inštalácia musí byť vykonaná na základe projektu spracovaného kvalifikovaným pracovníkom z oboru "klimatizácia, tepelné čerpadlá ", ktorý navrhne komplexné riešenie celého systému podľa požiadaviek prevádzkovateľa a v súlade s projekčnými podkladmi výrobcu. Všetky komponenty zariadenia môžu byť dodané konečnému spotrebiteľovi (užívateľovi) iba odborne namontované a preskúšané. Inštaláciu a uvedenie zariadenia do prevádzky môže vykonať výhradne odborná montážna firma s oprávnením podľa Živnostenského zákona a ďalších príslušných predpisov. Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná revízia elektrickej inštalácie. Podmienkou platnosti záruky u zariadení je ich odborné uvedenie do prevádzky. Ďalšou podmienkou záruky je vykonanie pravidelného servisu v predpísanom počte a intervaloch.
10. Podmienky predĺženej záruky Predĺžená záručná lehota je poskytovaná len na základe zmluvy o dielo.
11. Uplatnenie reklamácie Reklamáciu na zariadenie v záručnej lehote uplatní kupujúci u predávajúceho len písomne, s popisom závady a uvedením výrobných čísiel reklamovaných výrobkov, uvedením spôsobu montáže dĺžka trasy, prevýšenie jednotky, doplňovanie chladiaceho média. Pri uplatnení reklamácie v záručnej lehote je reklamujúci povinný zástupcovi predajcu predložiť dodací list zariadenia a doklady o odbornom uvedení do prevádzky/odovzdávací protokol podpísaný prevádzkovateľom/, príp. periodickej údržbe zariadenia /list o vykonanej servisnej prehliadke počas záruky/. Na základe popisu závady a prípadnej konzultácii rozhodne predávajúci o spôsobe riešenia reklamácie, tj. či bude riešená na mieste inštalácie alebo v mieste predajcu. Do tohto rozhodnutia nesmie byť reklamovaný výrobok demontovaný. V priebehu reklamačného procesu posúdi autorizovaný servisný technik všetky okolnosti prípadu, spíše servisný a reklamačný protokol, rozhodne o oprávnenosti reklamácie a pokiaľ je to možné na mieste závadu odstráni. Ak nie je možné vyriešiť reklamáciu na mieste doporučí autorizovaný servisný technik ďalší postup. Odstránenie záručnej vady smie vykonať iba autorizovaný servisný technik formou opravy, prípadne výmenou vadného dielu, alebo zariadenia za nový diel prip. zariadenie. V prípade, že reklamácia je neoprávnená, účtuje autorizované servisné stredisko kupujúcemu všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstraňovaním závady vznikli.
12. Všeobecné dojednania Akékoľvek odchýlky od týchto podmienok alebo ich dodatky sú platné len, ak sú písomne potvrdené. Dodatky a zmeny týchto obchodných podmienok sú platné len v písomnej forme.
13. Záverečné ustanovenie Uvedené všeobecné dodacie, platobné a záručné podmienky sú platné od 1.1.2011.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu